ห้องประชุมใหญ่ สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุุมได้่กี่คน พร้อมค่า่ใช้จ่ายครับ

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=568

 แบบฟอร์มการจองห้องประชุม/ห้องพัก