หน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่ราชการสามารถเข้าใช้ห้องพักหรือห้องประชุมได้ไหมค่ะ

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=567