ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=566
  คลิ๊กลิ้ง

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ