ประกาศนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2565

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=564

 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร