รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=557

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2