แผนปฏิบัติราชการ ของ สสม.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=483

 แผนปฏิบัติราชการ ของ สสม.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564