ผลการดำเนินงานการถอดบทเรียนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2563

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=354

 ผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
 รายชื่อพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขเขตชนบท
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขเขตพื้นที่เกาะ
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาคใต้