ขนาดอักษร

 

อำนาจหน้าที่

1. เป็นศูนย์วิชาการและประสานงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ระดับประเทศ
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และขับเคลื่อนสู่การปฏบัติ
3. พัฒนากำลังคนด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
4. วิจัยและพัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของทุกกลุ่มวัย
5. พัฒนากลไก ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทุกภาคส่วน ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
7. พัฒนาข้อมูลด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019913 นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563